2020 01-17

บุคลิกภาพและการแต่งกาย

การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย บุคลิกภาพและการแต่งกาย บุคลิกภาพและการแต่งกาย   การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพสามารถพัฒนาได้ ตั้งแต่การเคลื่อนไหว การทรงตัว การพูด ความสะอาดหมดจด ความนึกคิดที่ดี ซึ่งสามารถฝึกฝนได้ดังนี้ การนั่ง ควรนั่งไหล่ตรง หลังตรง วางมือในที่อันควร การยืน ควรยืนตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง ขาตรง เท้าชิด หรือเบี่ยงเล็กน้อย การเดินและการเคลื่อนไหว ควรเดินตัวตรง ศีรษะตั้งตรง แกว่งแขนเล็กน้อย การหยิบของที่พื้น ควรย่อตัวลงหยิบ ไม่ใช่ก้มตัวลงหยิบ การพูด ควรพูดด้วยจังหวะที่ดี ใช้น้ำเสียงที่จริงใจ ให้ความรู้สึกเป็นมิตร การแสดงสีหน้า ควรแสดงสีหน้าปกติ ไม่แสดงความยินดี โกรธ หรือเย็นชาจนเกินไป การคิด ควรคิดแต่สิ่งที่ดี ไม่หมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ การรักษาสุขภาพและความสะอาดRead More

การทํางานเป็นทีม

Teamwork อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ การทํางานเป็นทีม การทํางานเป็นทีม คือ อีกหนึ่งรูปแบบการทำงานในฝันของใครหลายคน เพราะผลลัพธ์ของการทำงานรูปแบบ นี้มักจะประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดี ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน บุคลากรให้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะหากในทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานเข้าขากัน ตลอดจนมีความสนิทชิดเชื้อกัน ทำผลงานเป็นที่น่าพอใจ ก็มีสิทธิได้ปรับเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งทีม โดยลักษณะ และแนวทางของการทำงานเป็น Teamwork อย่างมีประสิทธิภาพ มี 6 ข้อ ดังนี้ 1. สร้างและโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน เมื่อทำงานเป็นทีมก็ควรเริ่มวางแผนโดยสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อโฟกัสเป้าหมายในการเดิน ไปข้างหน้าร่วมกัน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานให้บรรลุความสำเร็จตามภารกิจ ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดี ควรมีการกำหนดขอบข่ายหน้า ที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ชัดเจน แต่โฟกัสในสิ่งเดียวกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือร่วมมือร่วมใจ และวัดความสำเร็จของทีม โดยอาจเขียนวัตถุประสงค์ และหน้าที่ของแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าใจง่ายและทำได้จริงRead More

การพัฒนาวิชาชีพ

การพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง และ การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จาก  การพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  Read More

การพัฒนาตนเอง การเรียน

วิธี การพัฒนาตนเอง การเรียน รู้ได้ไวขึ้น   การพัฒนาตนเอง การเรียน มนุษย์เรา ต้องเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้สามารถปรับตัว ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบาย ขั้นตอนในการหาวิธีเรียนรู้ เพื่อช่วยให้เราค้นพบ และใช้เทคนิคในการเรียนรู้ ได้ง่ายขึ้นจนสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ วิธีที่จะแนะนำนี้สามารถ นำไปประยุกต์ กับการเรียนรู้อะไร ก็ตามที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อ เพิ่มความรู้ รวมทั้งจะแนะนำวิธีการช่วย เพิ่มพลังสมอง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราสามารถช่วยให้ สมองจดจำข้อมูล ได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ มากขึ้นด้วย การหันมาดูแล สุขภาพของตนเอง การใช้เทคนิคเรียน รู้เพื่อจะได้รู้วิธีการเรียน อันเหมาะสมสามารถ ช่วยให้เรารู้วิธีการ ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดู แลสุขภาพของตนเองRead More

2020 01-16

พัฒนาตนเอง

 พัฒนาตนเอง การอ่านหนังสือ ฝึกการอ่านหนังสือ พัฒนาตนเอง คือ การพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเอง การอ่านหนังสือ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเหมาะสม กว่าเดิมการพัฒนาตนเอง การอ่านหนังสือ เพื่อให้ตนเป็นสมาชิก ที่มีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพื่อการดำรงชีวิต อย่างสันติสุขของตน  การอ่านหนังสือกับการประยุกต์ใช้ในชีวิต คุณธรรมเป็นเครื่องควบคุมจิตใจมนุษย์ ให้ปฏิบัติให้สิ่งที่ดีงาม  ถูกต้องทำให้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้อย่างมีความสุข           คุณธรรม  ประกอบด้วย  ความรู้  ความคิด  และอารมณ์ที่ทำให้เรามีสติปัญญามีวิจารณญาณในการตัดสินดีชั่ว  ถูกผิด  ซึ่งจะจะช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น  งานเขียนที่จะช่วยยกระดับจิตใจ ให้สูงขึ้น  งานเขียนที่จะช่วยในการ พัฒนาคุณธรรมมีมากมาย  อาจหาอ่านได้จากหนังสือธรรมะ  บทร้อยกรอง  นิทานสุภาษิต  หรืออาจแทรกอยู่ในบทความ  เรื่องสั้น  นวนิยาย ผู้อ่านได้ควรใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่อ่าน  แล้วนำมาใช้ให้ประโยชน์แก่ตน  และRead More

2020 01-13

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!