Double Column Posts

Double Column Posts Subtitle

บุคลิกภาพและการแต่งกาย

การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย บุคลิกภาพและการแต่งกาย บุคลิกภาพและการแต่งกาย   การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพสามารถพัฒนาได้ ตั้งแต่การเคลื่อนไหว การทรงตัว การพูด ความสะอาดหมดจด ความนึกคิดที่ดี ซึ่งสามารถฝึกฝนได้ดังนี้ การนั่ง ควรนั่งไหล่ตรง หลังตรง วางมือในที่อันควร การยืน ควรยืนตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง ขาตรง เท้าชิด หรือเบี่ยงเล็กน้อย การเดินและการเคลื่อนไหว ควรเดินตัวตรง ศีรษะตั้งตรง แกว่งแขนเล็กน้อย การหยิบของที่พื้น ควรย่อตัวลงหยิบ ไม่ใช่ก้มตัวลงหยิบ การพูด...

การทํางานเป็นทีม

Teamwork อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ การทํางานเป็นทีม การทํางานเป็นทีม คือ อีกหนึ่งรูปแบบการทำงานในฝันของใครหลายคน เพราะผลลัพธ์ของการทำงานรูปแบบ นี้มักจะประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดี ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน บุคลากรให้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะหากในทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานเข้าขากัน ตลอดจนมีความสนิทชิดเชื้อกัน ทำผลงานเป็นที่น่าพอใจ ก็มีสิทธิได้ปรับเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งทีม โดยลักษณะ และแนวทางของการทำงานเป็น Teamwork อย่างมีประสิทธิภาพ มี 6 ข้อ ดังนี้ 1. สร้างและโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน เมื่อทำงานเป็นทีมก็ควรเริ่มวางแผนโดยสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน...

การพัฒนาวิชาชีพ

การพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง และ การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   การพัฒนาตนเอง หมายถึง...

การพัฒนาตนเอง การเรียน

วิธี การพัฒนาตนเอง การเรียน รู้ได้ไวขึ้น   การพัฒนาตนเอง การเรียน มนุษย์เรา ต้องเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้สามารถปรับตัว ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบาย ขั้นตอนในการหาวิธีเรียนรู้ เพื่อช่วยให้เราค้นพบ และใช้เทคนิคในการเรียนรู้ ได้ง่ายขึ้นจนสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ วิธีที่จะแนะนำนี้สามารถ นำไปประยุกต์ กับการเรียนรู้อะไร ก็ตามที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อ เพิ่มความรู้ รวมทั้งจะแนะนำวิธีการช่วย เพิ่มพลังสมอง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราสามารถช่วยให้ สมองจดจำข้อมูล...

Single Column Posts

Single Column Posts Subtitle

บุคลิกภาพและการแต่งกาย

การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย บุคลิกภาพและการแต่งกาย บุคลิกภาพและการแต่งกาย   การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพสามารถพัฒนาได้ ตั้งแต่การเคลื่อนไหว การทรงตัว การพูด ความสะอาดหมดจด ความนึกคิดที่ดี ซึ่งสามารถฝึกฝนได้ดังนี้ การนั่ง ควรนั่งไหล่ตรง หลังตรง วางมือในที่อันควร การยืน ควรยืนตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง ขาตรง...

การทํางานเป็นทีม

Teamwork อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ การทํางานเป็นทีม การทํางานเป็นทีม คือ อีกหนึ่งรูปแบบการทำงานในฝันของใครหลายคน เพราะผลลัพธ์ของการทำงานรูปแบบ นี้มักจะประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดี ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน บุคลากรให้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะหากในทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานเข้าขากัน ตลอดจนมีความสนิทชิดเชื้อกัน ทำผลงานเป็นที่น่าพอใจ ก็มีสิทธิได้ปรับเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งทีม โดยลักษณะ...

การพัฒนาวิชาชีพ

การพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง และ การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :...

การพัฒนาตนเอง การเรียน

วิธี การพัฒนาตนเอง การเรียน รู้ได้ไวขึ้น   การพัฒนาตนเอง การเรียน มนุษย์เรา ต้องเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้สามารถปรับตัว ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบาย ขั้นตอนในการหาวิธีเรียนรู้ เพื่อช่วยให้เราค้นพบ และใช้เทคนิคในการเรียนรู้ ได้ง่ายขึ้นจนสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ...

พัฒนาตนเอง

 พัฒนาตนเอง การอ่านหนังสือ ฝึกการอ่านหนังสือ พัฒนาตนเอง คือ การพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเอง การอ่านหนังสือ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเหมาะสม กว่าเดิมการพัฒนาตนเอง การอ่านหนังสือ เพื่อให้ตนเป็นสมาชิก ที่มีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพื่อการดำรงชีวิต อย่างสันติสุขของตน  การอ่านหนังสือกับการประยุกต์ใช้ในชีวิต คุณธรรมเป็นเครื่องควบคุมจิตใจมนุษย์ ให้ปฏิบัติให้สิ่งที่ดีงาม  ถูกต้องทำให้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม...

Magazine 7 Author

Magazine 7 Author Subtitle

Magazine 7

Minimal Mag: Minimalist Magazine Theme