พัฒนาตนเอง

 พัฒนาตนเอง การอ่านหนังสือ ฝึกการอ่านหนังสือ

พัฒนาตนเอง

พัฒนาตนเอง คือ การพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเอง การอ่านหนังสือ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเหมาะสม กว่าเดิมการพัฒนาตนเอง การอ่านหนังสือ เพื่อให้ตนเป็นสมาชิก ที่มีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพื่อการดำรงชีวิต อย่างสันติสุขของตน

 การอ่านหนังสือกับการประยุกต์ใช้ในชีวิต คุณธรรมเป็นเครื่องควบคุมจิตใจมนุษย์ ให้ปฏิบัติให้สิ่งที่ดีงาม  ถูกต้องทำให้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้อย่างมีความสุข

          คุณธรรม  ประกอบด้วย  ความรู้  ความคิด  และอารมณ์ที่ทำให้เรามีสติปัญญามีวิจารณญาณในการตัดสินดีชั่ว  ถูกผิด  ซึ่งจะจะช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น  งานเขียนที่จะช่วยยกระดับจิตใจ ให้สูงขึ้น  งานเขียนที่จะช่วยในการ พัฒนาคุณธรรมมีมากมาย  อาจหาอ่านได้จากหนังสือธรรมะ  บทร้อยกรอง  นิทานสุภาษิต  หรืออาจแทรกอยู่ในบทความ  เรื่องสั้น  นวนิยาย

ผู้อ่านได้ควรใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่อ่าน  แล้วนำมาใช้ให้ประโยชน์แก่ตน  และ สังคม

          การอ่าน เป็นการรับรู้ความหมายจากถ้อยคำที่ตีพิมพ์อยู่ในสิ่งพิมพ์ หรือ หนังสือ  โดยผู้อ่านรับรู้ว่าผู้เขียน ได้ส่งสารใดมายังผู้อ่าน  ทั้งใน ด้านความรู้  ความคิด  ความหมาย  ความสัมพันธ์กับสิ่งอื่น  โดยผู้อ่านจะต้องรู้จักสังเกต  พิจารณา  ด้วยความรู้และเชาวน์ปัญญารอบด้าน และ หมั่นฝึกฝน

          การอ่านมีประโยชน์ และ มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษา  เพราะเป็นวิธีที่เราใช้แสวงหาความรู้ ที่ต้องการได้ด้วยตนเอง  ในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร  จำเป็นต้องพัฒนาตนเอง  ในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร  จำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการอ่าน  ไม่ว่าจะอ่านจากหนังสือหรือสิ่งอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ล้วนเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้รอบรู้  ทันยุคทันสมัย

เมื่อเลิกอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้ว

         เราควรที่จะนำหนังสือเหล่านั้นไปบริจาคให้เด็กด้อยโอกาส ตามที่มีประกาศรับบริจาค หนังสือเก่า ตามมูลนิธิ ตามสถานเสี้ยงเด็กต่างๆ

         อ่านหนังสือครบทุกมิติ เป็นความจริงที่ว่า สังคมใดที่ประชาชนส่วนใหญ่ รักการอ่าน สังคมนั้นจะ มีความก้าวหน้า เพราะเรียนรู้จากสิ่งที่อ่าน นำสิ่งที่อ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้น การฝึกนิสัยรักการอ่านจึงสำคัญ พอ ๆ กับการเลือกหนังสือ ที่จะอ่าน เราอ่านอะไรไปบ่อย ๆ เข้า ชีวิตเราก็จะถูกแปลงสภาพแปลงโฉมไปตามนั้น ดังนั้น ufabet.win  จึงควรเลือกให้อ่าน ในเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อความคิด ความรู้ ทักษะ ในมิติต่าง ๆ ครบถ้วนทุกด้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ พัฒนาตนเองได้ ต่อเนื่อง เช่น อ่านหๅฃ1นังสือพิมพ์ เพื่อติดตามข่าวสารบ้านเมืองตอนเช้า อ่านตำราเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับอาชีพของเรา อ่านเคล็ดลับ การทำงาน ในด้านที่จะช่วยส่งเสริม ความก้าวหน้า อ่านคู่มือเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะ ที่จำเป็น เช่น พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ เป็นต้น และหนังสืออีกประเภท ที่ต้องอ่าน ได้แก่ หนังสือปรัชญา ศาสนาเพื่อคิดลึกซึ้งและยังมีผลจรรโลงจิตใจและคุณธรรมให้สูงขึ้น

      อ่านแบบครุ่นคิดจนตกผลึก ขงจื้อกล่าวไว้ว่า การเรียนรู้โดยไม่มีการคิดเป็นการสูญเปล่า แต่การคิดโดยไม่มีการเรียนรู้เป็นอันตราย การคิดกับการเรียนรู้ต้องไปด้วยกัน หากไม่ไปด้วยกันจะมีปัญหา การอ่านเพื่อเรียนรู้จะต้องเป็นการอ่านไปคิดไป ทำความเข้าใจ ตั้งคำถามถกเถียง ครุ่นคิดสะท้อนคิดอยู่ภายในตัวเอง จนตกผลึกเป็นสิ่งที่เรียนรู้ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้น การเรียนรู้และการคิดควรเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกัน และ ควรเดินไปในทิศเดียวกันอย่างแท้จริง

จดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ สิ่งที่เราอ่านจะคงอยู่เสมอ หากเราจดข้อคิด สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านไว้ การจดบันทึกจะช่วยทบทวน ความเข้าใจ และช่วยให้เราย้อนกลับมาดูใหม่ได้ทุกเมื่อ ทำให้เราไม่ลืม สิ่งที่เรียนรู้ไป นอกจากจดสิ่งที่เรียนรู้แล้ว ควรจดสิ่งที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ หรือคิดว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าเราเรียนรู้จากสิ่งที่อ่านอย่างเป็นรูปธรรม

แบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้ การถ่ายทอดสิ่งที่เราเรียนรู้ จากการอ่าน นอกจากจะเป็น ประโยชน์ต่อผู้อื่นและงานในภาพรวมแล้ว ยังเท่ากับช่วยเราทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา ให้เข้าใจหนักแน่นมากยิ่งขึ้น  และช่วยให้เราประเมินตัวเองได้ว่า เราเข้าใจเรื่องที่อ่านได้มากน้อยเพียงใด โดยหากสังเกตดู หากเข้าใจ เรื่องที่อ่านมาอย่างลึกซึ้ง เราจะสามารถถ่ายทอด และอธิบาย ให้ผู้อื่นฟังได้อย่างชัดเจน แม้เรื่องยากก็สามารถพูดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ๆ ได้ แต่ถ้าเรายังอ่านไม่เข้าใจ ไม่รู้จริง เราจะไม่สามารถอธิบายสิ่งที่อ่านให้ ผู้อื่นเข้าใจได้ ทำให้ต้องกลับไปทบทวนอีกรอบ

การประยุกต์ใช้กับงาน

จงใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายในวันพรุ่งนี้ และจงเรียนรู้ราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป (Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.) พัฒนาตนเอง

มหาตมะ คานธี ได้ให้ข้อคิดที่ดีมากสำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตอย่าง ?รู้คุณค่า? และ ?คุ้มค่า? มากที่สุด ไม่ว่าเราเป็นใคร

ในการดำรงชีวิต ทั้งชีวิตการทำงาน ชีวิตส่วนตัว การปรับตัวให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การทำความเข้าใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ การก้าวตามให้ทันความรู้ใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน จำเป็นต้อง ?เรียนรู้? สิ่งต่าง ๆ ตลอดชีวิตของเรา ผู้ที่รู้ทันโลก รู้ทันงาน รู้ทันคน ย่อมได้เปรียบในการก้าวสู่อนาคตมากกว่า

      การอ่านเป็นทางเลือกหนึ่ง ของการแสวงหาความรู้ การอ่านหนังสือมีความสำคัญ ต่อความนึกคิดของ คนที่รอบรู้ มักจะเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งมักหาความรู้จากการอ่าน ได้จากหนังสือหลายประเภท การอ่านด้านนี้จะ ช่วยพัฒนาให้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ความรู้ที่ได้จากการอ่านแบ่งได้ดังนี้
1) ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย ซึ่งความรู้ในด้านนี้มีความจำเป็น และสำคัญต่อการดำรงชีวิต อาจหาอ่านได้จากนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์  จุดประสงค์ในการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองด้านความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จะทำให้ผู้อ่านได้ ทราบวิธีการดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
 2) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ชีวิตประจำวัน มักหาอ่านได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ ฯ ซึ่งจะเสนอเรื่องราวหลายด้าน เช่น เหตุการณ์บ้านเมือง สังคม  เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี ข่าวในหนังสือพิมพ์ จะแบ่งเป็น พาดหัวข่าว ซึ่งมักพิมพ์ด้วยตัวหนาใหญ่ เพื่อให้เด่น และ สะดุดตาผู้อ่าน  ให้ผู้อ่านพิจารณาว่าสนใจ ข่าวนั้นเป็นพิเศษหรือ ไม่ และ ยังมีตัวข่าว ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ วรรคนำเป็นส่วนสรุปข่าวหรืออาจนำจุดสำคัญของข่าวมานำเสนอและเนื้อข่าว เป็นการนำเสนอรายละเอียด ฟผของข่าว การอ่านข่าวควรพิจารณา ก่อนจะตัดสินใจเชื่อ โดยอาจใช้การเปรียบเทียบ ข่าวเรื่องเดียวกัน จากหนังสือพิมพ์หลายฉบับ รวมทั้งใช้ดุลยพินิจและไตร่ตรองให้ดีด้วย
3) ความรู้ทั่วไป เป็นการอ่านตามความสนใจ โดยทั่วไปมีลักษณะที่หลากหลาย การอ่านพัฒนาตนเองในด้านความรู้ทั่วไป ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับข้าวของ เครื่องใช้ ในครัวสมัยโบราณ ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ในประวัติศาสตร์ ผู้อ่านเองสามารถที่จะค้นคว้าความรู้ อื่นเพิ่มเติมได้ และ ทำให้เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องต่างๆ ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Magazine 7 Author

Magazine 7 Author Subtitle

Magazine 7

Minimal Mag: Minimalist Magazine Theme